Handleiding gevleugelde Tarot

Een kleurrijke eigentijdse interpretatie

Dick Schoof

Hogepriesteres groot formaat

Alles is anders, alles is één

Inhoud
De bedoeling van deze handleiding
De tweeëntwintig Grote Arcana
De zestien Hofkaarten
De veertig Kleine Arcana
Intuïtie & Waarheid
Tarot in de Kabbalistische Levensboom
Tarot in de Babylonische decanaten
Heen en weer in de Tarot
Jungiaanse terminologie
Getalskwaliteiten
Geschiedenis van de tarot
Het spelen van het spel
Grondslag & Toetssteen

Voor Lieve, Ione, Éla & Jelle

flyer centrum voor tarot

Uitgave: Centrum voor Tarot
Veldsingel 208
6581 TB Malden
024 3582362

© 2013 Tekst en illustraties Dick Schoof
Alle rechten voorbehouden


De bedoeling van deze handleiding

De oerbeelden van de Tarot zijn vastgelegd in vele bekende alsmede onbekende kaartspellen. De Tarot verandert mee met de tijd. De Tarot van Marseille bijvoor-beeld is nog altijd bekend, maar slechts weinig mensen worden er vandaag de dag nog door geïnspireerd. De Rider-Waite Tarot is de meest gebruikte Tarot. Er zijn talrijke variaties gemaakt met dit kaartdeck als uitgangspunt.

De kaartbeelden van Pamela Colman Smith zijn inmiddels ruim een eeuw oud. Deze beelden zijn een uitdrukking van het bewuste en onbewuste collectieve willen, voelen, denken en doen aan het begin van de vorige eeuw. Elke tijd vraagt om nieuwe kaartdecks. Voor een deel is dat de behoefte om een persoonlijke interpretatie te geven van het aloude orakel zoals het kaartspel van Salvador Dali. Daarnaast bestaat er permanent de drang de oerbeelden te vangen in meer eigentijdse opvattingen.
Het Thot deck is zonder meer het meest fascinerende deck uit de vorige eeuw. De kaarten van Aleister Crowley en Frieda Harris zijn in De stok van Thot (Dick Schoof, Servire, Utrecht/Antwerpen, 2004) opengelegd, verklaard en in eigentijdse jungiaanse bewoordingen weergegeven.

Waite en Crowley hebben hun scholing in de Tarot ontvangen in de orde van de Golden Dawn. Beide mannen lagen en mochten elkaar niet. Pamela Colman Smith ontwierp de ontroerende kaarten van de Rider Tarot. Frieda Harris schilderde de prachtige composities van de complexe symboliek van het Thot-deck.

Tegelijk met het schrijven van De stok van Thot heb ik samen met Nanny Tesser het deck van De gevleugelde Tarot ontworpen. Nanny heeft in intensief overleg met mij de kaarten artistiek vorm gegeven.
De Gevleugelde Tarot kan simpelweg worden omschreven als een kind van de Rider- en Thot-Tarot. Het is een karakteristieke hedendaagse impressie die een aantal kenmerken van beide klassieke decks in zich verenigt. Het overstijgt hiermee tevens de discrepantie tussen Crowley en Waite.

De Tarot is diepgaand beschreven in De stok van Thot. Deze handleiding borduurt hierop voort en kun je zien als een compendium van de Tarot. Samen vormen De Stok van Thot, de kleine handleiding en deze Handleiding een drie-eenheid.
Het zijn drie verschillende sleutels om toegang tot de Tarot te verkrijgen. Ieder van de drie kun je zelfstandig naast elkaar gebruiken en tegelijkertijd vullen ze elkaar op een specifieke manier over en weer aan.

De kenmerkende karakteristieken van De gevleugelde Tarot heb ik verwoord in het artikel Over Intuïtie en Waarheid. Daar ga ik tevens in op de samenhang tussen de Kabbalah en de Tarot.
In Tarot in de Babylonische decanaten heb ik uiteengezet hoe de tarotkaarten in de tekens van de dierenriem passen.
Aangegeven is welke kaarten bij jouw eigen persoonlijkheid horen.

De kaartbeschrijvingen beginnen met een korte omschrijving van de kern van de kaart waarin de traditionele betekenis wordt samengevat. Vervolgens wordt ingegaan op de nieuwe impressie.

De Grote Arcana

De traditionele Tarot bevat tweeëntwintig Grote Arcana. Arcanum is Latijn voor ge-heim, het meervoud wordt geschreven als Arcana. De Grote Arcana kaarten werken op iedereen in. Daarom heten ze Groot. Het zijn Geheimen omdat iedereen zich aanvankelijk niet bewust is van deze geheimen. Het is de ontdekking van de zin van het bestaan, een levensklus. Het zijn troefkaarten die je op je eigen unieke manier uit kunt spelen om de overwinning te behalen in het spel van je eigen leven.
Bij de Intuïtie en Waarheid komen we hier op terug.

Er zijn veel versies van de Tarot in omloop. In de verschillende Tarotspellen worden de kaarten niet altijd op dezelfde manier benoemd. Hier is zoveel mogelijk de traditionele benaming gehanteerd. Uitzonderingen worden bij de desbetreffende kaarten aangegeven.

Er zijn verschillende indelingen mogelijk van de 22 Grote Arcana. Een fraaie staat hieronder waarbij de kaarten I tot en met X als basale grondpatronen van het leven in de linker rij staan. Het is de vrouwelijke lijn ofwel de grondslag. Rechts staan de kaarten van de bewustwording van de mens, de mannelijke lijn. Vanzelfsprekend kan de ene lijn niet zonder de andere en is er een permanente wisselwerking en omkering. De hele Tarot is gericht op de opheffing van de dualiteit in een voortdurend proces van zelfheling. De kaarten 0 en XXI vormen het begin en eindpunt van de heling

Je vindt hier een nette versie van het voorgaande om te lezen of te printen

Klik op een tarotkaart voor een mooie impressie die je kunt lezen of printen.

0 De Dwaas

I De Magier XI Kracht
II De Hogepriesteres XII De Gehangene
III De Keizerin XIII De Dood
IV De Keizer XIV Kunst
V De Hogepriester
XV De Duivel
VI De Geliefden XVI De Toren
VII De Zegewagen XVII De Ster
VIII Juistheid XVIII De Maan
IX De Kluizenaar XIX De Zon
X Rad v Fortuin XX Elan

XXI Heelal

Boek II De Hofkaarten

STAVEN PRINSES
BEKERS PRINSES
ZWAARDEN PRINSES
PENTAKELS PRINSES
STAVEN PRINS
BEKERS PRINS
ZWAARDEN PRINS
PENTAKELS PRINS
STAVEN KONINGIN
BEKERS KONINGIN
ZWAARDEN KONINGIN
PENTAKELS KONINGIN
STAVEN KONING
BEKERS KONING
ZWAARDEN KONING
PENTAKELS KONING

Zwaarden Prinses

De zestien Hofkaarten

De Hofkaarten zijn personen. Ze heten hofkaarten omdat deze personen allemaal in het Koninklijke Hof resideren: Prinses, Prins, Koningin en Koning.
De Koninklijke Personen (Wij!) spelen met de Grote en Kleine Arcana en verbinden die met elkaar.

Er zijn vier typen Hofkaarten: Staven, Bekers, Zwaarden en Schijven die achtereenvolgens overeenkomen met de vier oerelementen: Vuur, Water, Lucht en Aarde. In het ‘gewone’ kaartspel staat dat gelijk met achtereenvolgens de kleuren: Klaveren, Harten, Schoppen en Ruiten.
De elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde vallen eveneens samen met de vier personen, respectievelijk: Koning, Koningin, Prins en Prinses.

Er zijn dus in totaal zestien Hofkaarten met verschillende combinaties van vuur, water, lucht en aarde. Vuur en Staven staan symbool voor willen, Water en Bekers voor voelen, Lucht en Zwaarden voor denken en Aarde en Pentakels voor doen.

De Hofkaarten zijn in 14 bladzijden beschreven. Lees of print ze.

Klik op een tarotkaart voor een mooie impressie die je kunt lezen of printen.

Staven Prinses Bekers Prinses Zwaarden Prinses Pentakels Prinses
Staven Prins Bekers Prins Zwaarden Prins Pentakels Prins
Staven Koningin Bekers Koningin Zwaarden Koningin Pentakels Koningin
Staven Koning Bekers Koning Zwaarden Koning Pentakels Koning

De Hofkaarten zijn in 14 bladzijden beschreven. Lees of print ze.

Boek III De Kleine Arcana


Pentakels 7 Groot formaat

De kaarten van de Kleine Arcana zijn net zo belangrijk als de kaarten van de Grote Arcana of de Hofkaarten. Ze heten Kleine Geheimen omdat ze de dagelijkse gebeur-tenissen in het gewone leven voorstellen. Hierin moeten we de grondpatronen van de Grote Arcana realiseren met behulp van de menselijke kwaliteiten van de Hofkaarten. Je kunt zeggen dat we ons via de kaarten van de Kleine Arcana manifesteren in het gewone bestaan.

Evenals bij de Hofkaarten staan de vier kleuren van de Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels voor Willen, Voelen, Denken en Doen alsmede voor Vuur, Water, Lucht en Aarde. Ze zijn genummerd van 1 tot en met 10.
De Azen vertegenwoordigen de volle potentie van de 4 kleuren en geven je woorden voor nieuwe kansen.

Er zijn dus veertig Kleine Arcana. De Staven, Bekers, Zwaarden en Schijven komen in het ‘gewone’ kaartspel, overeen met de Azen en de nummers 2 tot en met 10 van de kleuren Klaveren, Harten, Schoppen en Ruiten.
In de Tarot is dit de juiste volgorde. Dit heeft te maken met het alchemistische principe dat in de vereniging van tegenstellingen van het mannelijke en het vrouwelijke je eerst vuur en water met elkaar moet verbinden (de eerste grote synthese) en daarna lucht en aarde (de tweede grote synthese). Het staat voor de manifestatie van de geest in de stof. In sommige kaartbeschrijvingen komen we hierop terug.

De veertig kaarten staan in de volgorde Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels of-wel Willen, Woelen, Denken en Doen. Vergeet niet dat Denken de dienaar is van Willen, Voelen en Doen.

Hieronder zie je de 40 kaarten in vier kolommen bij elkaar.

Klik op een kaart om te lezen of printenLees en/of print De Handleiding gevleugelde Tarot Boek III De Kleine Arcana

Staven Aas Bekers Aas Zwaarden Aas Pentakels Aas
Staven 2 Bekers 2 Zwaarden 2 Pentakels 2
Staven 3 Bekers 3
Zwaarden 3 Pentakels 3
Staven 4 Bekers 4 Zwaarden 4 Pentakels 4
Staven 5 Bekers 5 Zwaarden 5 Pentakels 5
Staven 6 Bekers 6 Zwaarden 6 Pentakels 6
Staven 7 Bekers 7 Zwaarden 7 Pentakels 7
Staven 8 Bekers 8 Zwaarden 8 Pentakels 8
Staven 9 Bekers 9 Zwaarden 9 Pentakels 9
Staven 10 Bekers 10 Zwaarden 10 Pentakels 10

Boek IV INTUÏTIE & WAARHEID

Elke kaart vergt intuïtie en waarheid om ze juist te interpreteren. De Intuïtie en de Waarheid waren in sommige oude tarotspellen in zwang en werden gekoppeld aan de Romeinse godin en god van de vruchtbaarheid Juno en Jupiter. Ze kwamen soms in de plaats van de namen van de hoge priesteres en de priester hoewel ze daar helemaal niet mee samenvallen.

In De gevleugelde Tarot zijn ze als afzonderlijke kaarten opgenomen omdat ze zo kernachtig aangeven waar het op staat.

- Intuitie

– INTUÏTIE

Ik ga fier mijn eigen zachtaardige weg

Maan in Stier en Maagd:
ongerept en soepel volharden

Volg de fluistering van je inval

Rood hart

+ Waarheid

+ WAARHEID

Ik bescherm fel het ongewisse geheel

Zon in Ram en Boogschutter:
steeds gericht bijsturen

Doe wat je doen moet

Boek IV heb ik uitgebreid toegelicht in mijn artikel
Over Intuïtie & Waarheid.

Lees of print de aanhangsels hieronder:

Tarot in de Kabbalistische Levensboom

Tarot in de Babylonische decanaten

Heen en weer in de Tarot

Jungiaanse Terminologie

Getalskwaliteiten

Geschiedenis van de Tarot

Het spelen van het spel

Grondslag & Toetssteen

Dit is de afsluiting van de

Handleiding Gevleugelde Tarot

Rood hart

CentrumVoorTarot